Standard forretningsbetingelser

Standard terms & conditions of business in English

1. Generelt

Nærværende forretningsbetingelser og vilkår gælder for enhver levering af varer, tjenesteydelser og aftaler fra Jydsk Planteservice A/S (Herefter benævnt ”JPS”). Betingelserne går altid forud for kundens eventuelle indkøbsbetingelser, medmindre andet specifikt er aftalt i tilbud, ordrebekræftelse eller kontrakt udarbejdet af JPS.

Tilbud fra JPS er gyldige i en periode på 20 arbejdsdage fra tilbudsdato, medmindre andet udtrykkeligt skriftligt er angivet

2. Priser og betaling

Alle priser angivet på JPS webshoppen, via tilbud eller indgåede aftaler, er angivet i danske kroner og er ekskl. moms, pakning og fragt, medmindre dette udtrykkeligt fremgår.

Fakturaer fremsendes på mail i PDF-format eller elektronisk via EAN.

Betaling skal ske til oplyst bankkonto eller FIK-kode.

Såfremt andet ikke fremgår, er betalingsbetingelserne netto 8 dage.

Såfremt betaling ikke er sket senest på forfaldsdatoen, opkræves kunden 2% i rente af det forfaldne beløb pr. påbegyndt måned. Herudover er JPS berettiget til, når påkrav er afgivet, at opkræve et gebyr på 250 kr.

JPS tager forbehold for trykfejl, leveringssvigt, udgåede varer og force majeure jf. punkt 7.

3. Prisregulering

Prisregulering finder sted hvert år d. 1. januar på alle indgåede aftaler, baseret på prisindeks fra Danmarks Statistik. Alle indgåede aftaler reguleres årligt med min. 1,5%.

4. Køb

4.1 Aftale

En aftale om køb af fysiske varer fra JPS er først indgået, når kunden har modtaget en ordrebekræftelse, skriftligt accepteret tilbud eller der foreligger anden dokumentation som accept på aftalen om køb.

4.2 Annullering af ordrer

En ordre kan annulleres indtil 7 dage før levering finder sted. Såfremt der er tale om køb af varer uden for standardsortimentet eller som på anden vis betragtes som en skaffevare, kan ordren ikke annulleres.

4.3 Levering og forsendelse

Leveringsdatoen er anført i ordrebekræftelse eller særskilt mail fremsendt til kunden. Såfremt det købte, er af en størrelse, således at JPS’ gartnere kan levere varerne, vil dette ske ved sædvanligt planlagt servicebesøg.

Alle forsendelser leveres med egne servicebiler eller ekstern distributør. Ved udlevering af varerne overgår ansvaret og risikoen for varerne til kunden. Ved forgæves levering opkræves et gebyr efter medgået tid, dog min. 300 kr. Det er ikke muligt at afhente bestilte varer hos JPS. På nuværende tidspunkt leveres der kun inden for Danmarks grænser. Der er ingen forsendelser til Færøerne eller Grønland.

4.4 Reklamation

Hvis du ønsker at påberåbe dig en mangel, skal JPS have besked herom inden 30 dage, efter du har eller burde have opdaget manglen. Kontakt vores kundeservice omkring afhentning af varerne.

4.5 Ejendomsret

Ejendomsretten er først overgået til kunden, når den fulde betaling for varerne er sket.

4.6 Bytte- og returret

Køber har bytte- og returret i indtil 14 dage fra levering har fundet sted. Dette gælder dog ikke for mosvægge, plantevægge, specialfremstillede krukker, skaffevarer o.l. Medgået tid vil blive faktureret særskilt.

5. Serviceaftale

5.1 Aftale

En serviceaftale er først indgået, når der foreligger en underskrevet kontrakt mellem JPS og kunden.

5.2. Serviceaftalens indhold og betingelser

5.2.1. JPS servicerer de planter som fremgår af den til enhver tid gældende serviceaftale.

5.2.2. JPS servicerer planterne inden for JPS’ generelle åbningstid mellem kl. 7:00 og kl. 16:00, og altid i henhold til den enhver tid gældende besøgsplan eller efter planternes behov.

5.2.3. JPS holder planterne behørigt forsikret i aftaleperioden, når følgende forhold er opfyldt:
– Planterne er placeret under de temperatur- og lysmæssige forhold som aftalt ved kontraktens indgåelse.
– Planterne må udelukkende serviceres af JPS, medmindre andet er aftalt.
– At JPS har uhindret og let adgang til planterne omfattet af serviceaftalen og inden for aftalt tidsrum.

5.2.4. JPS servicerer planterne efter ”Brancheforeningen for Indendørs Beplantningsfirmaer” normer og standarder.

5.3. Plantegaranti
Når betingelserne under punkt 5.2.3 er opfyldt, yder JPS evighedsgaranti på planterne. Planter, der skiftes uden for serviceaftalen, afregnes til den enhver tid gældende listepris.
Der ydes ikke garanti på krukkerne, udover sædvanlig reklamationsret, da disse ikke er omfattet af serviceaftalen. Ved udskiftning af en krukke fremsendes særskilt faktura herpå.
Såfremt kunden har udbetalte regninger, som er forfalden mere end 30 dage, suspenderes plantegarantien. Skal der skiftes plante i perioden herefter, vil det ske til vejledende salgspris.

5.4. Servicebesøg
Ved forgæves kørsel til servicebesøg opkræves et gebyr på 300 kr.

5.5. Opsigelse
Serviceaftalen er uopsigelig i 12 måneder, hvorefter der foreligger et opsigelsesvarsel på 6 måneder til udgangen af en måned.

5.6. Reklamation
Hvis du ønsker at påberåbe dig en mangel, skal JPS have besked herom inden 30 dage, efter du har eller burde have opdaget manglen.

6. Lejeaftaler

6.1. Aftale
En lejeaftale er først indgået, når der foreligger en underskrevet kontrakt mellem JPS og kunden.
Det er en betingelse for at indgå en lejeaftale, at kunden samtidig indgår en serviceaftale i hele lejeperioden.

6.2. Bytte- og returret
Lejer har bytte- og returret i indtil 14 dage fra levering har fundet sted. Dette gælder dog ikke for mosvægge, plantevægge, specialfremstillede krukker, skaffevarer o.l. Medgået tid vil blive faktureret særskilt.

6.3. Ejendomsret til det leverede
Det leverede tilhører udlejer, eller den til hvem udlejer har overdraget sine rettigheder, i henhold til lejeaftalen. Udlejer, eller den til hvem overdragelse er sket, har ret til at forsyne udstyret med et skilt, der har teksten “firmanavn, adresse, tlf. nr. og evt. løbenr”. Udlejer, eller en repræsentant for udlejer, har, når som helst under aftaleperioden, ret til at besigtige udstyret indenfor almindelig arbejdstid.

6.4. Fremleje, pantsætning m.v.
Lejer må ikke fremleje, pantsætte, sælge eller overlade brugen af udstyret til andre. Udstyret må ikke uden udlejers tilladelse flyttes fra den oprindelige leveringsadresse.

6.5. Ændring af det leverede
Uden udlejers skriftlige tilladelse har lejer ingen ret til at foretage ændringer af, eller tilføjelser til, det leverede udstyr.

6.6. Tab eller skade på det leverede
Kunden er ansvarlig for skade eller tab på det lejede udstyr, hvis skaden eller tabet ikke skyldes udlejers forhold. Tab eller skade, som under aftaleperioden forhindrer kunden i at anvende det leverede, fritager ikke lejer for forpligtelserne efter lejeaftalen. Dersom det leverede ødelægges eller går tabt, således at det bliver ubrugeligt før aftaleperiodens udløb, påhviler det lejer straks at underrette udlejer herom og erstatte dette.

6.7. Skade forårsaget af det leverede
Udlejer påtager sig i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab og lign. indirekte tab. Endvidere hæfter udlejer ikke for skade på ting som følge af fejl eller mangler ved det leverede. Ansvar for produktskader på personer følge reglerne i produktansvarsloven.

6.8. Udlejers ret til ophævelse af aftalen
Udlejer har ret til uden varsel at ophæve lejeaftalen og tilbagetage udstyret i følgende tilfælde:
A. Lejer udebliver med betaling af leje eller anden betaling udover 20 dage efter forfaldsdagen.
B. Lejer tilsidesætter i øvrigt bestemmelserne i denne aftale.
C. Lejer standser sine betalinger, indleder forhandling om anden tvungen eller frivillig gældsordning eller afgår ved døden. Samtlige omkostninger i forbindelse med eventuel tilbagetagelse af det leverede i et af ovenstående tilfælde, skal betales af kunden.

6.9. Tilbagelevering af udstyret
Ved lejeaftalens ophør afhentes udstyret efter nærmere aftale. Forhindres udlejer i at afhente, skal kunden, uden forsinkelse og for egen regning og risiko foranledige udstyret afleveret på et anvist sted i Danmark. Kunden bærer ansvaret for det leverede, indtil det er afhentet eller afleveret på anvist sted.
I forbindelse med tilbagelevering af det lejede, påhviler omkostningerne for eventuel reetablering ved nedtagning o.l. af det lejede kunden (f.eks. nedtagning af plantevægge, mosvægge, wallhangers m.v.)

6.10. Overdragelse af udlejers rettigheder
Udlejer, men ikke lejer, er til enhver tid berettiget til, at overdrage det leverede udstyr til 3. mand, idet lejers brugsret og tilhørende forretningsbetingelser naturligvis respekteres. Udlejer er også berettiget til at transportere sine rettigheder i henhold til lejeaftalen.

7. Force majeure og forbehold

7.1. JPS tager forbehold for force majeure, herunder energi mangel, lokal- og generalstrejke/blokade, stop for vandforsyning, naturkatastrofer, brand, eksplosion, forbud eller pålæg udsendt fra offentlig myndighed, epidemier, pandemier, forstyrrelser i den offentlige infrastruktur (forbindelser, IT m.v.) og lockout. Force majeure omfatter også situationer med skadedyrsangreb forårsaget af eksempelvis kakerlakker eller andre luft-, ventilations eller kloakbårne skadedyr. Indsats mod samme er ikke omfattet af plantegarantien og vil afstedkomme særskilt indsats efter tilbud.

8. Værneting

8.1. Tvister eller krav i anledning af indgåede kontrakter med JPS skal afgøres ved Retten i Kolding.

9. Fortroligehd

9.1. Fremsendte dokumenter fra JPS må ikke videreformidles eller deles med 3. part uden samtykke fra JPS.

10. Klage

10.1. En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos JPS kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – https://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail-adresse web@jydsk-planteservice.dk.

Standard terms & conditions of business in English

1. Generelt

Nærværende forretningsbetingelser og vilkår gælder for enhver levering af varer, tjenesteydelser og aftaler fra Jydsk Planteservice A/S (Herefter benævnt ”JPS”). Betingelserne går altid forud for kundens eventuelle indkøbsbetingelser, medmindre andet specifikt er aftalt i tilbud, ordrebekræftelse eller kontrakt udarbejdet af JPS.

Tilbud fra JPS er, medmindre andet udtrykkeligt skriftligt er angivet, gyldige i en periode på 20 arbejdsdage fra tilbudsdato.

2. Priser og betaling

Alle priser angivet på JPS webshoppen, via tilbud eller indgåede aftaler, er angivet i danske kroner og er ekskl. moms, pakning og fragt, medmindre dette udtrykkeligt fremgår.

Fakturaer fremsendes på mail i PDF-format eller elektronisk via EAN til oplyst faktureringsadresse.

Betaling skal ske til oplyst bankkonto eller FI-kode.

Såfremt andet ikke fremgår, er betalingsbetingelserne netto 8 dage.

Såfremt betaling ikke er sket senest på forfaldsdatoen, opkræves kunden 2% i rente af det forfaldne beløb pr. påbegyndt måned. Herudover er JPS berettiget til, når påkrav er afgivet, at opkræve et gebyr på 250 kr.

JPS tager forbehold for trykfejl, leveringssvigt, udgåede varer og force majeure jf. punkt 7.

3. Prisregulering

Prisregulering finder sted hvert år d. 1. januar på alle indgåede aftaler, baseret på prisindeks fra Danmarks Statistik. Alle indgåede aftaler reguleres årligt med min. 1,5%.

4. Køb

4.1 Aftale

En aftale om køb af fysiske varer fra JPS er først indgået, når kunden har modtaget en ordrebekræftelse, skriftligt accepteret tilbud eller der foreligger anden dokumentation som accept på aftalen om køb.

4.2 Annullering af ordrer

En ordre kan annulleres indtil 7 dage før levering finder sted. Såfremt der er tale om køb af varer uden for standardsortimentet eller som på anden vis betragtes som en skaffevare, kan ordren ikke annulleres.

4.3 Levering og forsendelse

Leveringsdatoen er anført i ordrebekræftelse eller særskilt mail fremsendt til kunden. Såfremt det købte, er af en størrelse, således at JPS’ gartnere kan levere varer, vil dette ske ved sædvanligt planlagt servicebesøg.

Alle forsendelser leveres med egne servicebiler eller ekstern distributør. Ved udlevering af varerne overgår ansvaret og risikoen for varerne til kunden. Ved forgæves levering opkræves et gebyr efter medgået tid, dog min. 300 kr. Det er ikke muligt at afhente bestilte varer hos JPS. På nuværende tidspunkt leveres der kun inden for Danmarks grænser. Der er ingen forsendelser til Færøerne eller Grønland.

4.4 Reklamation

Hvis du ønsker at påberåbe dig en mangel, skal JPS have besked herom inden 30 dage, efter du har eller burde have opdaget manglen. Kontakt vores kundeservice omkring afhentning af varerne.

4.5 Ejendomsret

Ejendomsretten er først overgået til kunden når den fulde betaling for varerne er sket.

5. Serviceaftale

5.1 Aftale

En serviceaftale er først indgået, når der foreligger en underskrevet kontrakt mellem JPS og kunden.

5.2 Serviceaftalens indhold og betingelser

       5.2.1 JPS servicerer de planter som fremgår af den til enhver tid gældende serviceaftale.

       5.2.2 JPS servicerer planterne inden for JPS’ generelle åbningstid mellem kl. 7:00 og kl. 16:00, og altid i henhold til den enhver tid gældende besøgsplan                   eller efter planternes behov.

       5.2.3 JPS holder planterne behørigt forsikret i aftaleperioden, når følgende forhold er opfyldt:

          – Planterne er placeret under temperatur og lysmæssige forhold som aftalt ved kontraktens indgåelse.

          – Planterne må udelukkende serviceres af JPS, medmindre andet er aftalt.

          – At JPS har uhindret og let adgang til planterne omfattet af serviceaftalen og inden for aftalt tidsrum.

       5.2.4 JPS servicere planterne efter ”Brancheforeningen for Indendørs Beplantningsfirmer” normer og standarder.

5.3 Plantegaranti

Når betingelserne under punkt 5.2.3 er opfyldt, yder JPS evighedsgaranti på planterne. Planter der skiftes uden for serviceaftalen, afregnes til enhver tid gældende listepris.

Der ydes ikke garanti på krukkerne, udover sædvanlig reklamationsret, da disse ikke er omfattet af serviceaftalen. Ved udskiftning af en krukke fremsendes særskilt faktura herpå.

Såfremt kunden har udbetalte regninger, som er forfalden mere end 30 dage, suspenderes plantegarantien. Skal der skiftes plante i perioden herefter, vil det ske til vejledende salgspris.

5.4 Servicebesøg

Ved forgæves kørsel til servicebesøg opkræves et gebyr på 300 kr.

5.5 Opsigelse

Serviceaftalen er uopsigelig i 12 måneder, hvorefter der foreligger et opsigelsesvarsel på 6 måneder til den 1. i en måned.

5.6 Reklamation

Hvis du ønsker at påberåbe dig en mangel, skal JPS have besked herom inden 30 dage, efter du har eller burde have opdaget manglen. 

6. Lejeaftaler

6.1 Aftale

En lejeaftale er først indgået, når der foreligger en underskrevet kontrakt mellem JPS og kunden.

Det er en betingelse for at indgå en lejeaftale, at kunden samtidig indgår en serviceaftale i hele lejeperioden.

6.2 Bytte- og returret

Lejer har bytte- og returret i indtil 14 dage fra levering har fundet sted. Dette gælder dog ikke for mosvægge, plantevægge, specialfremstillede krukker, skaffe varer o.l.

6.3 Ejendomsret til det leverede

Det leverede tilhører udlejer, eller den til hvem udlejer har transporteret sine rettigheder, i henhold til lejeaftalen. Udlejer, eller den til hvem transport er sket, har ret til at forsyne udstyret med et skilt, der har teksten “firmanavn, adresse, tlf. nr. og evt. løbenr”. Udlejer, eller en repræsentant for udlejer, har, når som helst under aftaleperioden, ret til at besigtige udstyret indenfor almindelig arbejdstid.

6.4 Fremleje, pantsætning m.v.

Lejer må ikke fremleje, pantsætte, sælge eller overlade brugen af udstyret til andre. Udstyret må ikke uden udlejers tilladelse flyttes fra den oprindelige leveringsadresse.

6.5 Ændring af det leverede

Uden udlejers skriftlige tilladelse har lejer ingen ret til at foretage ændringer af, eller tilføjelser til, det leverede udstyr.

6.6 Tab eller skade på det leverede

Kunden er ansvarlig for skade eller tab på det lejede udstyr, hvis skaden eller tabet ikke skyldes udlejers forhold. Tab eller skade, som under aftaleperioden forhindrer kunden i at anvende det leverede, fritager ikke lejer for forpligtelserne efter lejeaftalen. Dersom det leverede ødelægges eller går tabt, således at det bliver ubrugeligt før aftaleperiodens udløb, påhviler det lejer straks at underrette udlejer herom og erstatte dette.

6.7 Skade forårsaget af det leverede

Udlejer påtager sig i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab og lign. indirekte tab. Endvidere hæfter udlejer ikke for skade på ting som følge af fejl eller mangler ved det leverede. Ansvar for produktskader på personer følge reglerne i produktansvarsloven.

6.8 Udlejers ret til ophævelse af aftalen

Udlejer har ret til uden varsel at ophæve lejeaftalen og tilbagetage udstyret i følgende tilfælde:

    1. Lejer udebliver med betaling af leje eller anden betaling udover 20 dage efter forfaldsdagen.
    2. Lejer tilsidesætter i øvrigt bestemmelserne i denne aftale.
    3. Lejer standser sine betalinger, indleder forhandling om anden tvungen eller frivillig gældsordning eller afgår ved døden. Samtlige omkostninger i forbindelser med eventuel tilbagetagelse af det leverede i et af ovenstående tilfælde, skal betales af kunden.

 

6.9 Tilbagelevering af udstyret

Ved lejeaftalens ophør afhentes udstyret efter nærmere aftale. Forhindres udlejer i at afhente, skal kunden, uden forsinkelse og for egen regning og risiko foranledige udstyret afleveret på et anvist sted i Danmark. Kunden bærer ansvaret for det leverede, indtil det er afhentet eller afleveret på anvist sted.

I forbindelse med tilbagelevering af det lejede, påhviler omkostningerne for eventuel reetablering ved nedtagning o.l. af det lejede kunden (f.eks. nedtagning af plantevægge, mosvægge, wallhangers m.v.)

6.10 Overdragelse af udlejers rettigheder

Udlejer, men ikke lejer, er til enhver tid berettiget til, at overdrage det leverede udstyr til 3. mand, idet lejers brugsret og tilhørende forretningsbetingelser naturligvis respekteres. Udlejer er også berettiget til at transportere sine rettigheder i henhold til lejeaftalen.

7. Force majeure og forbehold

7.1 JPS tager forbehold for force majeure, herunder energi mangel, lokal- og generalstrejke/blokade, stop for vandforsyning, naturkatastrofer, brand, eksplosion, forbud eller pålæg udsendt fra offentlig myndighed, epidemier. Force majeure omfatter også situationer med skadedyrsangreb forårsaget af eksempelvis kakerlakker eller andre luft-, ventilations eller kloakbårne skadedyr. Indsats mod samme er ikke omfattet af plantegarantien og vil afstedkomme særskilt indsats efter tilbud.

8. Værneting

8.1 Tvister eller krav i anledning af indgåede kontrakter med JPS skal afgøres ved Retten i Kolding.

9. Klage

9.1 En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos JPS kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – https://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail-adresse web@jydsk-planteservice.dk.

Vi ringer dig gerne op...

Udfyld formularen herunder!
– så kontakter vi dig hurtigst muligt. 

Jydsk Planteservice logo,

BOOK ET BESØG

Udfyld formularen, så hører du fra os hurtigst muligt!

FÅ ET TILBUD PÅ …

Planteindretning,